gpt4 book ai didi

DM数据库金融行业案例(水贴一波)

转载 作者:撒哈拉 更新时间:2024-04-03 00:40:22 55 4
gpt4 key购买 nike

  。

 最近没遇到啥有意思的案例,都是些很简单的案例,但是又好久没写过博客了,决定水一波帖子,保持更新。😂 。

 今天这个是任总老婆小王同学提供的金融SQL案例,难是不难,但是远程的时候网络卡得要命, 心累。😩 。

  。

慢SQL(关键信息已经加密):

WITH CORP11111 AS
 (SELECT T.O_CODE,
     T.O_NAME,
     T.CUS_TYPE,
     T.O_TYPE,
     T.SET_NAME,
     T.SET_ID,
     T.DIM_CODE,
     T.DIM_OBJ_ID
  FROM (SELECT C.O_CODE,
         C.CUS_TYPE,
         C.O_TYPE,
         C.O_NAME,
         T2.SET_NAME,
         T2.SET_ID,
         B.DIM_CODE,
         B.DIM_OBJ_ID,
         '' AS D_DEPT,
         '' AS D_NAME,
         '' AS D_BIZLINE,
         '' AS P_CLASS,
         '' AS P_CLASS_NAME
      FROM (SELECT DIM_OBJ_ID,
             BASE_DATE,
             LIMIT_LINE,
             AWC_QUOTA,
             OCC_QUOTA,
             LIMIT_LINE_ABLE,
             LIMIT_LINE_RATE
          FROM TAWC11111
          WHERE BASE_DATE = '2024-04-01') A
      INNER JOIN TAWC22222 B
       ON A.DIM_OBJ_ID = B.DIM_OBJ_ID
      INNER JOIN T2RRRR C
       ON B.O_CODE = C.O_CODE
      LEFT JOIN VRG99999 T1
       ON C.O_CODE = T1.O_CODE
       AND T1.BASE_DATE = A.BASE_DATE
      LEFT JOIN TAXC45200 T2
       ON T1.SET_ID = T2.SET_ID
       AND T2.BASE_DATE = A.BASE_DATE
      WHERE A.BASE_DATE = '2024-04-01'
       AND B.DIM_CODE = 'DIM_CORP'
       AND A.AWC_QUOTA > 0
     UNION ALL
     SELECT T2.SET_ID AS O_CODE,
         '集团' AS CUS_TYPE,
         'group' AS O_TYPE,
         '' AS O_NAME,
         T2.SET_NAME,
         T2.SET_ID,
         B.DIM_CODE,
         B.DIM_OBJ_ID,
         '' AS D_DEPT,
         '' AS D_NAME,
         '' AS D_BIZLINE,
         '' AS P_CLASS,
         '' AS P_CLASS_NAME
      FROM (SELECT DIM_OBJ_ID,
             BASE_DATE,
             LIMIT_LINE,
             AWC_QUOTA,
             OCC_QUOTA,
             LIMIT_LINE_ABLE,
             LIMIT_LINE_RATE
          FROM TAWC11111
          WHERE BASE_DATE = '2024-04-01') A
      INNER JOIN TAWC22222 B
       ON A.DIM_OBJ_ID = B.DIM_OBJ_ID
      INNER JOIN TAXC45200 T2
       ON B.VRG_SET_ID = T2.SET_ID
       AND A.BASE_DATE = T2.BASE_DATE
      WHERE A.BASE_DATE = '2024-04-01'
       AND B.DIM_CODE = 'DIM_VRG'
       AND A.AWC_QUOTA > 0) T
  WHERE 1 = 1
  GROUP BY O_CODE,
      O_NAME,
      CUS_TYPE,
      O_TYPE,
      SET_NAME,
      SET_ID,
      DIM_CODE,
      DIM_OBJ_ID),
PORT_11112 AS
 (SELECT A.DIM_OBJ_ID AS CUST_CODE,
     '' CUS_TYPE,
     '2' O_TYPE,
     WM_CONCAT(DISTINCT(C.O_NAME)) O_NAME,
     WM_CONCAT(DISTINCT(A.D_DEPT)) D_DEPT,
     WM_CONCAT(DISTINCT(A.D_NAME)) D_NAME,
     WM_CONCAT(DISTINCT(A.D_BIZLINE)) D_BIZLINE,
     WM_CONCAT(DISTINCT(A.P_CLASS)) P_CLASS,
     WM_CONCAT(DISTINCT(DIM_CLASS_NAME)) P_CLASS_NAME,
     'DIM_PORT' DIM_CODE,
     A.DIM_OBJ_ID,
     T2.SET_NAME
  FROM (SELECT DISTINCT A.DIM_OBJ_ID,
             A.DIM_CODE,
             B.CUST_CODE,
             B.D_DEPT,
             B.D_NAME,
             B.D_BIZLINE,
             B.P_CLASS
      FROM (SELECT AWC_QUOTA,
             LIMIT_LINE,
             BASE_DATE,
             DIM_OBJ_ID,
             OCC_QUOTA,
             LIMIT_LINE_ABLE,
             LIMIT_LINE_RATE
          FROM TAWC11111
          WHERE BASE_DATE = '2024-04-01') STATS
      INNER JOIN TAWC22222 A
       ON STATS.DIM_OBJ_ID = A.DIM_OBJ_ID
      INNER JOIN DIM_9999 B
       ON A.DIM_OBJ_ID = B.DIM_OBJ_ID
      WHERE A.DIM_CODE = 'DIM_PORT'
       AND STATS.BASE_DATE = '2024-04-01'
       AND (STATS.LIMIT_LINE > 0 OR STATS.AWC_QUOTA > 0)) A
  INNER JOIN T2RRRR C
   ON A.CUST_CODE = C.O_CODE
  LEFT JOIN (SELECT DISTINCT DIM_CODE, DIM_CLASS_NAME
        FROM T9X2CC
        ORDER BY DIM_CODE ASC) D
   ON A.P_CLASS = D.DIM_CODE
  LEFT JOIN VRG99999 T1
   ON C.O_CODE = T1.O_CODE
   AND T1.BASE_DATE = '2024-04-01'
  LEFT JOIN TAXC45200 T2
   ON T1.SET_ID = T2.SET_ID
   AND T1.BASE_DATE = '2024-04-01'
  WHERE 1 = 1
  GROUP BY A.DIM_OBJ_ID, T2.SET_NAME),
CREDIT9144 AS
 (SELECT DECODE(T1.ADJ_TYPE, '调减', -1, 1) * T1.ADJ_LINE AS ADJ_LINE,
     T2.O_CODE,
     T1.INST_ID,
     T4.DIM_OBJ_ID,
     T5.SET_ID
  FROM TAWXV999 T1
  INNER JOIN TAWC22222 T2
   ON T1.DIM_OBJ_ID = T2.DIM_OBJ_ID
  LEFT JOIN TAWC_RESULT_DETAIL T3
   ON T1.INST_ID = T3.INST_ID
   AND T3.AWC_TYPE LIKE 'AWC_%'
  LEFT JOIN TAWC22222 T4
   ON T3.DIM_OBJ_ID = T4.DIM_OBJ_ID
  LEFT JOIN VRG99999 T5
   ON T2.O_CODE = T5.O_CODE
   AND T5.BASE_DATE = '2024-04-01'
  WHERE T1.DATA_SOURCE = 'ADJ'
   AND T1.TMP_FLAG = '0'
   AND T1.AWC_TYPE = 'AWC_CREDIT'
   AND (T1.REMARK = '初始化-占用信用债' OR T1.REMARK = '释放信用债' OR
     T1.INST_ID IN
     (SELECT INST_ID FROM CFLSSX WHERE AWC_CREDIT_FLAG = '1'))
   AND T1.ADJ_BEG_DATE <= '2024-04-01'
   AND (T1.ADJ_END_DATE IS NULL OR T1.ADJ_END_DATE > '2024-04-01'))
SELECT COUNT(1)
 FROM (SELECT T1.*,
        TO_CHAR(DECODE(T1.DIM_CODE,
               'DIM_PORT',
               T3.ADJ_LINE,
               DECODE(CUS_TYPE,
                   '集团',
                   T4.ADJ_LINE,
                   T2.ADJ_LINE)) / 10000,
            'fm999999999999999990.00') AS ADJ_LINE
     FROM (SELECT T.O_CODE AS ID,
            T.O_NAME AS CORP_NAME,
            (SELECT MAX(PARENTID) PARENTID
             FROM (SELECT CASE MAX(DIM_OBJ_ID)
                     WHEN NULL THEN
                     ''
                     ELSE
                     MAX(TN.CUST_CODE)
                    END PARENTID
                 FROM DIM_9999 TN
                 WHERE TN.DIM_OBJ_ID = T.DIM_OBJ_ID
                 GROUP BY TN.DIM_OBJ_ID
                HAVING COUNT(DISTINCT(CUST_CODE)) <= 1) A) PARENTID,
            T.O_CODE,
            T.BASE_DATE,
            T.DIM_OBJ_ID,
            T.CUS_TYPE,
            T.O_NAME AS CUS_NAME,
            T.DIM_CODE,
            T.IS_NEW_DATE,
            TO_CHAR(SUM(CASE
                   WHEN T.AWC_TYPE = 'AWC_GENERAL' THEN
                   NVL(LIMIT_LINE, 0)
                   ELSE
                   0
                  END) / 10000,
                'fm999999999999999990.00') AS LIMIT_LINE,
            TO_CHAR(SUM(CASE
                   WHEN T.AWC_TYPE = 'AWC_GENERAL' THEN
                   NVL(AWC_QUOTA, 0)
                   ELSE
                   0
                  END) / 10000,
                'fm999999999999999990.00') AS AWC_QUOTA,
            TO_CHAR(SUM(CASE
                   WHEN T.AWC_TYPE = 'AWC_GENERAL' THEN
                   NVL(OCC_QUOTA, 0)
                   ELSE
                   0
                  END) / 10000,
                'fm999999999999999990.00') AS OCC_QUOTA,
            TO_CHAR(SUM(CASE
                   WHEN T.AWC_TYPE = 'AWC_GENERAL' THEN
                   NVL(LIMIT_LINE_RATE, 0) * 100
                   ELSE
                   0
                  END),
                'fm999999999999999990.00') AS LIMIT_LINE_RATE,
            TO_CHAR(GREATEST(SUM(CASE
                       WHEN T.AWC_TYPE = 'AWC_GENERAL' THEN
                        NVL(LIMIT_LINE_ABLE, 0)
                       ELSE
                        0
                      END) / 10000,
                    0),
                'fm999999999999999990.00') AS LIMIT_LINE_ABLE,
            TO_CHAR(SUM(CASE
                   WHEN T.AWC_TYPE = 'CE_GENERAL' THEN
                   NVL(AWC_QUOTA, 0)
                   ELSE
                   0
                  END) / 10000,
                'fm999999999999999990.00') AS CE_QUOTA,
            TO_CHAR(SUM(CASE
                   WHEN T.AWC_TYPE = 'ELUL_GENERAL' THEN
                   NVL(AWC_QUOTA, 0)
                   ELSE
                   0
                  END) / 10000,
                'fm999999999999999990.00') AS ELUL_QUOTA,
            SUM(CASE
               WHEN T.AWC_TYPE = 'AWC_GENERAL' THEN
               NVL(AWC_QUOTA_ABLE, 0)
               ELSE
               0
              END) AS AWC_QUOTA_ABLE,
            t.set_id,
            t.set_name
         FROM (SELECT A.AWC_TYPE,
                C.O_CODE,
                C.O_NAME,
                A.AWC_QUOTA,
                A.OCC_QUOTA,
                A.LIMIT_LINE_ABLE,
                A.LIMIT_LINE_RATE,
                A.LIMIT_LINE,
                A.BASE_DATE,
                A.DIM_OBJ_ID,
                C.CUS_TYPE,
                'DIM_CORP' AS DIM_CODE,
                NULL AS AWC_QUOTA_ABLE,
                '' AS IS_NEW_DATE,
                c.set_id,
                c.set_name
             FROM (SELECT A.AWC_TYPE,
                    A.AWC_QUOTA,
                    A.OCC_QUOTA,
                    A.LIMIT_LINE_ABLE,
                    A.LIMIT_LINE_RATE,
                    A.LIMIT_LINE,
                    A.BASE_DATE,
                    A.DIM_OBJ_ID
                 FROM TAWC11111 A
                 WHERE A.BASE_DATE = '2024-04-01') A
             INNER JOIN CORP11111 C
              ON A.DIM_OBJ_ID = C.DIM_OBJ_ID
             WHERE A.BASE_DATE = '2024-04-01'
            UNION ALL
            SELECT A.AWC_TYPE,
                B.CUST_CODE AS O_CODE,
                B.O_NAME || '(组合)' AS NAME,
                A.AWC_QUOTA,
                A.OCC_QUOTA,
                A.LIMIT_LINE_ABLE,
                A.LIMIT_LINE_RATE,
                A.LIMIT_LINE,
                A.BASE_DATE,
                A.DIM_OBJ_ID,
                B.CUS_TYPE,
                'DIM_PORT' AS DIM_CODE,
                A.AWC_QUOTA_ABLE,
                CASE
                 WHEN C.MAX_BASE_DATE = '2024-04-01' THEN
                 '1'
                 ELSE
                 '0'
                END AS IS_NEW_DATE,
                '' AS set_id,
                '' AS set_name
             FROM (SELECT A.AWC_TYPE,
                    A.AWC_QUOTA,
                    A.OCC_QUOTA,
                    A.LIMIT_LINE_ABLE,
                    A.LIMIT_LINE_RATE,
                    A.LIMIT_LINE,
                    A.BASE_DATE,
                    A.DIM_OBJ_ID,
                    A.AWC_QUOTA_ABLE
                 FROM TAWC11111 A
                 WHERE A.BASE_DATE = '2024-04-01') A
             INNER JOIN PORT_11112 B
              ON A.DIM_OBJ_ID = B.DIM_OBJ_ID
             LEFT JOIN (SELECT MAX(BASE_DATE) MAX_BASE_DATE
                   FROM TAWC11111
                   WHERE BASE_DATE <=
                      TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD')) C
              ON 1 = 1
             WHERE A.BASE_DATE = '2024-04-01'
              AND B.DIM_CODE = 'DIM_PORT') T
         GROUP BY T.O_CODE,
             T.O_NAME,
             T.CUS_TYPE,
             T.BASE_DATE,
             T.DIM_OBJ_ID,
             T.DIM_CODE,
             T.IS_NEW_DATE,
             t.set_id,
             t.set_name) T1
     LEFT JOIN (SELECT SUM(ADJ_LINE) AS ADJ_LINE, O_CODE
           FROM CREDIT9144
           GROUP BY O_CODE) T2
      ON T1.O_CODE = T2.O_CODE
     LEFT JOIN (SELECT SUM(ADJ_LINE) AS ADJ_LINE, DIM_OBJ_ID
           FROM CREDIT9144
           GROUP BY DIM_OBJ_ID) T3
      ON T1.DIM_OBJ_ID = T3.DIM_OBJ_ID
     LEFT JOIN (SELECT SUM(ADJ_LINE) AS ADJ_LINE, SET_ID
           FROM CREDIT9144
           GROUP BY SET_ID) T4
      ON T1.O_CODE = T4.SET_ID) T1
 LEFT JOIN (SELECT DIM_OBJ_ID,
          WM_CONCAT(DISTINCT(TC.O_NAME)) || '(组合)' AS PORT_NAME,
          WM_CONCAT(DISTINCT(TD1.SD_NAME || '-' || TD2.SD_NAME || '-' ||
                    TD3.SD_NAME)) PORT_DEPT,
          WM_CONCAT(DISTINCT(T3.DIM_CLASS_NAME)) PORT_CLASS
        FROM DIM_9999 T1
        LEFT JOIN TSYS_DEPT TD1
         ON T1.D_CORP = TD1.SD_ID
        LEFT JOIN TSYS_DEPT TD2
         ON T1.D_DEPT = TD2.SD_ID
        LEFT JOIN TSYS_DEPT TD3
         ON T1.D_BIZLINE = TD3.SD_ID
        LEFT JOIN (SELECT DISTINCT DIM_CODE, DIM_CLASS_NAME
              FROM T9X2CC) T3
         ON T1.P_CLASS = T3.DIM_CODE
        LEFT JOIN T2RRRR TC
         ON T1.CUST_CODE = TC.O_CODE
       GROUP BY DIM_OBJ_ID) T2
  ON T1.DIM_OBJ_ID = T2.DIM_OBJ_ID
 LEFT JOIN (SELECT *
        FROM (SELECT T.*,
              ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY T.O_CODE ORDER BY T.BASEDATE DESC, T.BEG_DATE DESC, IMP_TIME DESC) AS SN
            FROM TCRT_RESULT T
           WHERE T.TMP_FLAG = '0'
            AND T.BEG_DATE <= '2024-04-01'
            AND T.END_DATE >= '2024-04-01') C
       WHERE C.SN = 1) T3
  ON T1.O_CODE = T3.O_CODE;

SQL真实执行计划:

1   #NSET2: [160580, 1, 3942] 
2     #PIPE2: [160580, 1, 3942] 
3       #PIPE2: [160579, 1, 3942] 
4         #PIPE2: [160566, 1, 3942] 
5           #PRJT2: [160557, 1, 3942]; exp_num(1), is_atom(FALSE) 
6             #AAGR2: [160557, 1, 3942]; grp_num(0), sfun_num(1), distinct_flag[0]; slave_empty(0)
7               #HASH RIGHT JOIN2: [160557, 362511, 3942]; key_num(1), ret_null(0), KEY(T3.O_CODE=T1.O_CODE)
8                 #PRJT2: [24, 331, 528]; exp_num(1), is_atom(FALSE) 
9                   #SLCT2: [24, 331, 528]; C.SN = var15
10                    #PRJT2: [24, 13278, 528]; exp_num(2), is_atom(FALSE) 
11                      #AFUN: [24, 13278, 528]; afun_num(1); partition_num(1)[T.O_CODE]; order_num(3)[T.BASEDATE, T.BEG_DATE, T.IMP_TIME]
12                        #SORT3: [24, 13278, 528]; key_num(4), is_distinct(FALSE), top_flag(0), is_adaptive(0)
13                          #SLCT2: [24, 13278, 528]; (T.BEG_DATE <= '2024-04-01' AND T.END_DATE >= '2024-04-01')
14                            #BLKUP2: [24, 13619, 528]; TCRT_RESULT_TMPFLAG(T)
15                              #SSEK2: [24, 13619, 528]; scan_type(ASC), TCRT_RESULT_TMPFLAG(TCRT_RESULT as T), scan_range['0','0']
16                #PRJT2: [160355, 362511, 3414]; exp_num(1), is_atom(FALSE) 
17                  #HASH RIGHT JOIN2: [160355, 362511, 3414]; key_num(1), ret_null(0), KEY(T4.SET_ID=T1.O_CODE)
18                    #PRJT2: [2, 1, 846]; exp_num(1), is_atom(FALSE) 
19                      #HAGR2: [2, 1, 846]; grp_num(1), sfun_num(0); slave_empty(0) keys(CREDIT9144.SET_ID) 
20                        #HEAP TABLE SCAN: [1, 4, 846]; table_no(0) 
21                    #HASH RIGHT JOIN2: [160213, 362511, 2568]; key_num(1), ret_null(0), KEY(T3.DIM_OBJ_ID=T1.DIM_OBJ_ID)
22                      #PRJT2: [2, 1, 846]; exp_num(1), is_atom(FALSE) 
23                        #HAGR2: [2, 1, 846]; grp_num(1), sfun_num(0); slave_empty(0) keys(CREDIT9144.DIM_OBJ_ID) 
24                          #HEAP TABLE SCAN: [1, 4, 846]; table_no(0) 
25                      #HASH RIGHT JOIN2: [160110, 362511, 1722]; key_num(1), ret_null(0), KEY(T2.O_CODE=T1.O_CODE)
26                        #PRJT2: [2, 1, 846]; exp_num(1), is_atom(FALSE) 
27                          #HAGR2: [2, 1, 846]; grp_num(1), sfun_num(0); slave_empty(0) keys(CREDIT9144.O_CODE) 
28                            #HEAP TABLE SCAN: [1, 4, 846]; table_no(0) 
29                        #PRJT2: [160045, 362511, 876]; exp_num(2), is_atom(FALSE) 
30                          #PRJT2: [160045, 362511, 876]; exp_num(2), is_atom(FALSE) 
31                            #HAGR2: [160045, 362511, 876]; grp_num(9), sfun_num(0); slave_empty(0) keys(DMTEMPVIEW_896344366.TMPCOL0, DMTEMPVIEW_896344366.TMPCOL1, DMTEMPVIEW_896344366.TMPCOL2, DMTEMPVIEW_896344366.TMPCOL3, DMTEMPVIEW_896344366.TMPCOL4, DMTEMPVIEW_896344366.TMPCOL5, DMTEMPVIEW_896344366.TMPCOL6, DMTEMPVIEW_896344366.TMPCOL7, DMTEMPVIEW_896344366.TMPCOL8) 
32                              #PRJT2: [159784, 362511, 876]; exp_num(9), is_atom(FALSE) 
33                                #PRJT2: [159784, 362511, 876]; exp_num(9), is_atom(FALSE) 
34                                  #UNION ALL: [159784, 362511, 876]
35                                    #PRJT2: [2907, 362494, 876]; exp_num(9), is_atom(FALSE) 
36                                      #HASH2 INNER JOIN: [2907, 362494, 876];  KEY_NUM(1); KEY(A.DIM_OBJ_ID=C.DIM_OBJ_ID) KEY_NULL_EQU(0)
37                                        #PRJT2: [95, 69566, 294]; exp_num(2), is_atom(FALSE) 
38                                          #BLKUP2: [95, 69566, 294]; TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE(A)
39                                            #SSEK2: [95, 69566, 294]; scan_type(ASC), TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE(TAWC11111 as A), scan_range['2024-04-01','2024-04-01']
40                                        #PRJT2: [2773, 172472, 582]; exp_num(6), is_atom(FALSE) 
41                                          #HAGR2: [2773, 172472, 582]; grp_num(8), sfun_num(0); slave_empty(0) keys(T.O_CODE, T.O_NAME, T.CUS_TYPE, T.O_TYPE, T.SET_NAME, T.SET_ID, T.DIM_CODE, T.DIM_OBJ_ID) 
42                                            #PRJT2: [2015, 4081172, 582]; exp_num(8), is_atom(FALSE) 
43                                              #UNION ALL: [2015, 4081172, 582]
44                                                #PRJT2: [845, 4081171, 582]; exp_num(8), is_atom(FALSE) 
45                                                  #HASH RIGHT JOIN2: [845, 4081171, 582]; key_num(2), ret_null(0), KEY(T2.SET_ID=T1.SET_ID AND T2.BASE_DATE=A.BASE_DATE)
46                                                    #CSCN2: [23, 172472, 144]; INDEX33559059(TAXC45200 as T2)
47                                                    #HASH LEFT JOIN2: [239, 4081171, 582]; key_num(2), partition_keys_num(0), ret_null(0), mix(0) KEY(C.O_CODE=T1.O_CODE AND A.BASE_DATE=T1.BASE_DATE)
48                                                      #NEST LOOP INDEX JOIN2: [116, 1717, 582] 
49                                                        #SLCT2: [105, 1717, 390]; B.DIM_CODE = 'DIM_CORP'
50                                                          #NEST LOOP INDEX JOIN2: [105, 1717, 390] 
51                                                            #PRJT2: [91, 1717, 246]; exp_num(2), is_atom(FALSE) 
52                                                              #SLCT2: [91, 1717, 246]; TAWC11111.AWC_QUOTA > var23
53                                                                #BLKUP2: [91, 68827, 246]; TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE(TAWC11111)
54                                                                  #SSEK2: [91, 68827, 246]; scan_type(ASC), TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE(TAWC11111), scan_range['2024-04-01','2024-04-01']
55                                                            #BLKUP2: [11, 1, 48]; INDEX33559829(B)
56                                                              #SSEK2: [11, 1, 48]; scan_type(ASC), INDEX33559829(TAWC22222 as B), scan_range[A.DIM_OBJ_ID,A.DIM_OBJ_ID]
57                                                        #BLKUP2: [11, 1, 48]; INDEX33558827(C)
58                                                          #SSEK2: [11, 1, 48]; scan_type(ASC), INDEX33558827(T2RRRR as C), scan_range[B.O_CODE,B.O_CODE]
59                                                      #CSCN2: [75, 562125, 144]; INDEX33559061(VRG99999 as T1)
60                                                #PRJT2: [59, 1, 534]; exp_num(8), is_atom(FALSE) 
61                                                  #SLCT2: [59, 1, 534]; (A.BASE_DATE = T2.BASE_DATE AND A.DIM_OBJ_ID = B.DIM_OBJ_ID)
62                                                    #NEST LOOP INNER JOIN2: [59, 1, 534]; [with var]
63                                                      #HASH2 INNER JOIN: [40, 119, 288];  KEY_NUM(1); KEY(T2.SET_ID=B.VRG_SET_ID) KEY_NULL_EQU(0)
64                                                        #SLCT2: [24, 1053, 144]; T2.BASE_DATE = '2024-04-01'
65                                                          #CSCN2: [24, 172472, 144]; INDEX33559059(TAXC45200 as T2)
66                                                        #BLKUP2: [13, 11989, 144]; IDX_YHY_24011901_01(B)
67                                                          #SSEK2: [13, 11989, 144]; scan_type(ASC), IDX_YHY_24011901_01(TAWC22222 as B), scan_range['DIM_VRG','DIM_VRG']
68                                                      #PRJT2: [1, 1, 246]; exp_num(2), is_atom(FALSE) 
69                                                        #SLCT2: [1, 1, 246]; (TAWC11111.AWC_QUOTA > var24 AND TAWC11111.BASE_DATE = var11)
70                                                          #BLKUP2: [1, 2, 246]; TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE1(TAWC11111)
71                                                            #SSEK2: [1, 2, 246]; scan_type(ASC), TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE1(TAWC11111), scan_range[('2024-04-01',var12),('2024-04-01',var12)]
72                                    #PRJT2: [156751, 16, 1350]; exp_num(9), is_atom(FALSE) 
73                                      #NEST LOOP LEFT JOIN2: [156751, 16, 1350]; join condition( TRUE ) partition_keys_num(0) ret_null(0)
74                                        #SLCT2: [73, 16, 1302]; A.DIM_OBJ_ID = B.DIM_OBJ_ID
75                                          #NEST LOOP INNER JOIN2: [73, 16, 1302]; [with var]
76                                            #PRJT2: [71, 21, 978]; exp_num(4), is_atom(FALSE) 
77                                              #SAGR2: [71, 21, 978]; grp_num(2), sfun_num(1), distinct_flag[1]; slave_empty(0) keys(A.DIM_OBJ_ID, T2.SET_NAME) 
78                                                #SORT3: [71, 21, 978]; key_num(2), is_distinct(FALSE), top_flag(0), is_adaptive(0)
79                                                  #INDEX JOIN LEFT JOIN2: [70, 96, 978] join condition(T1.BASE_DATE = '2024-04-01') ret_null(0)
80                                                    #HASH LEFT JOIN2: [69, 12, 978]; key_num(1), partition_keys_num(0), ret_null(0), mix(0) KEY(C.O_CODE=T1.O_CODE)
81                                                      #HASH LEFT JOIN2: [64, 12, 834]; key_num(1), partition_keys_num(0), ret_null(0), mix(0) KEY(A.P_CLASS=D.DIM_CODE)
82                                                        #NEST LOOP INDEX JOIN2: [62, 9, 738] 
83                                                          #PRJT2: [61, 9, 642]; exp_num(3), is_atom(FALSE) 
84                                                            #DISTINCT: [61, 9, 642]
85                                                              #HASH2 INNER JOIN: [60, 9, 642];  KEY_NUM(2); KEY(A.DIM_OBJ_ID=B.DIM_OBJ_ID AND STATS.DIM_OBJ_ID=B.DIM_OBJ_ID) KEY_NULL_EQU(0, 0)
86                                                                #SLCT2: [59, 2, 354]; STATS.DIM_OBJ_ID = A.DIM_OBJ_ID
87                                                                  #NEST LOOP INNER JOIN2: [59, 2, 354]; [with var]
88                                                                    #BLKUP2: [1, 52, 96]; IDX_YHY_24011901_01(A)
89                                                                      #SSEK2: [1, 52, 96]; scan_type(ASC), IDX_YHY_24011901_01(TAWC22222 as A), scan_range['DIM_PORT','DIM_PORT']
90                                                                    #PRJT2: [1, 2, 258]; exp_num(1), is_atom(FALSE) 
91                                                                      #UNION FOR OR2: [1, 2, 258]; key_num(1), outer_join(-)
92                                                                        #SLCT2: [1, 1, 258]; TAWC11111.LIMIT_LINE > var26
93                                                                          #BLKUP2: [1, 2, 258]; TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE1(TAWC11111)
94                                                                            #SSEK2: [1, 2, 258]; scan_type(ASC), TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE1(TAWC11111), scan_range[('2024-04-01',var14),('2024-04-01',var14)]
95                                                                        #SLCT2: [1, 1, 258]; TAWC11111.AWC_QUOTA > var27
96                                                                          #BLKUP2: [1, 2, 258]; TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE1(TAWC11111)
97                                                                            #SSEK2: [1, 2, 258]; scan_type(ASC), TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE1(TAWC11111), scan_range[('2024-04-01',var14),('2024-04-01',var14)]
98                                                                #CSCN2: [1, 374, 288]; INDEX33559058(DIM_9999 as B)
99                                                          #BLKUP2: [1, 1, 48]; INDEX33558827(C)
100                                                           #SSEK2: [1, 1, 48]; scan_type(ASC), INDEX33558827(T2RRRR as C), scan_range[A.CUST_CODE,A.CUST_CODE]
101                                                       #PRJT2: [1, 98, 96]; exp_num(1), is_atom(FALSE) 
102                                                         #SORT3: [1, 98, 96]; key_num(2), is_distinct(TRUE), top_flag(0), is_adaptive(0)
103                                                           #CSCN2: [1, 98, 96]; INDEX33559770(T9X2CC)
104                                                     #BLKUP2: [4, 3429, 144]; TAWC_VRG_SET_ITEM_BASEDATE(T1)
105                                                       #SSEK2: [4, 3429, 144]; scan_type(ASC), TAWC_VRG_SET_ITEM_BASEDATE(VRG99999 as T1), scan_range['2024-04-01','2024-04-01']
106                                                   #BLKUP2: [1, 8, 48]; INDEX33559689(T2)
107                                                     #SSEK2: [1, 8, 48]; scan_type(ASC), INDEX33559689(TAXC45200 as T2), scan_range[(T1.SET_ID,min),(T1.SET_ID,max))
108                                           #PRJT2: [1, 2, 324]; exp_num(2), is_atom(FALSE) 
109                                             #SSEK2: [1, 2, 324]; scan_type(ASC), TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE1(TAWC11111 as A), scan_range[('2024-04-01',var13),('2024-04-01',var13)]
110                                       #PRJT2: [793, 1, 48]; exp_num(1), is_atom(FALSE) 
111                                         #AAGR2: [793, 1, 48]; grp_num(0), sfun_num(1), distinct_flag[0]; slave_empty(0)
112                                           #SLCT2: [793, 6453684, 48]; TAWC11111.BASE_DATE <= var29
113                                             #SSCN: [793, 6385120, 48]; TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE(TAWC11111)
114         #HEAP TABLE: [8, 4, 846]; table_no(0) full(0), mpp_full(0) autoid(0), sites(-)
115           #PRJT2: [8, 4, 846]; exp_num(3), is_atom(FALSE) 
116             #UNION FOR OR2: [8, 4, 846]; key_num(1), outer_join(-)
117               #UNION FOR OR2: [5, 3, 846]; key_num(1), outer_join(-)
118                 #UNION FOR OR2: [2, 2, 846]; key_num(1), outer_join(-)
119                   #HASH RIGHT SEMI JOIN2: [1, 1, 846]; n_keys(1) KEY(DMTEMPVIEW_896344441.colname=DMTEMPVIEW_896344370.TMPCOL5) KEY_NULL_EQU(0)
120                     #CONST VALUE LIST: [1, 2, 48]; row_num(2), col_num(1), 
121                     #SLCT2: [1, 1, 846]; DMTEMPVIEW_896344370.TMPCOL7 IS NULL
122                       #HEAP TABLE SCAN: [1, 1, 846]; table_no(1) 
123                   #HASH RIGHT SEMI JOIN2: [1, 1, 846]; n_keys(1) KEY(DMTEMPVIEW_896344442.colname=DMTEMPVIEW_896344370.TMPCOL5) KEY_NULL_EQU(0)
124                     #CONST VALUE LIST: [1, 2, 48]; row_num(2), col_num(1), 
125                     #SLCT2: [1, 1, 846]; DMTEMPVIEW_896344370.TMPCOL7 > '2024-04-01'
126                       #HEAP TABLE SCAN: [1, 1, 846]; table_no(1) 
127                 #HASH LEFT SEMI JOIN2: [1, 1, 846]; KEY_NUM(1);  KEY(DMTEMPVIEW_896344370.TMPCOL1=CFLSSX.INST_ID) KEY_NULL_EQU(0)
128                   #SLCT2: [1, 1, 846]; DMTEMPVIEW_896344370.TMPCOL7 IS NULL
129                     #HEAP TABLE SCAN: [1, 1, 846]; table_no(1) 
130                   #SLCT2: [1, 52, 96]; CFLSSX.AWC_CREDIT_FLAG = '1'
131                     #CSCN2: [1, 208, 96]; INDEX33559053(CFLSSX)
132               #HASH LEFT SEMI JOIN2: [1, 1, 846]; KEY_NUM(1);  KEY(DMTEMPVIEW_896344370.TMPCOL1=CFLSSX.INST_ID) KEY_NULL_EQU(0)
133                 #SLCT2: [1, 1, 846]; DMTEMPVIEW_896344370.TMPCOL7 > '2024-04-01'
134                   #HEAP TABLE SCAN: [1, 1, 846]; table_no(1) 
135                 #SLCT2: [1, 52, 96]; CFLSSX.AWC_CREDIT_FLAG = '1'
136                   #CSCN2: [1, 208, 96]; INDEX33559053(CFLSSX)
137       #HEAP TABLE: [13, 1, 846]; table_no(1) full(0), mpp_full(0) autoid(1), sites(-)
138         #HASH LEFT JOIN2: [13, 1, 846]; key_num(1), partition_keys_num(0), ret_null(0), mix(0) KEY(T2.O_CODE=T5.O_CODE)
139           #INDEX JOIN LEFT JOIN2: [8, 1, 702]  ret_null(0)
140             #HASH LEFT JOIN2: [8, 1, 702]; key_num(1), partition_keys_num(0), ret_null(0), mix(0) KEY(T1.INST_ID=T3.INST_ID)
141               #NEST LOOP INDEX JOIN2: [7, 1, 558] 
142                 #SLCT2: [7, 1, 462]; (T1.DATA_SOURCE = 'ADJ' AND T1.TMP_FLAG = '0' AND T1.AWC_TYPE = 'AWC_CREDIT' AND T1.ADJ_BEG_DATE <= '2024-04-01')
143                   #CSCN2: [7, 33528, 462]; INDEX33559064(TAWXV999 as T1)
144                 #BLKUP2: [1, 1, 48]; INDEX33559829(T2)
145                   #SSEK2: [1, 1, 48]; scan_type(ASC), INDEX33559829(TAWC22222 as T2), scan_range[T1.DIM_OBJ_ID,T1.DIM_OBJ_ID]
146               #SLCT2: [1, 22, 144]; (T3.AWC_TYPE >= 'AWC' AND T3.AWC_TYPE < 'AWD' AND T3.AWC_TYPE LIKE 'AWC_%')
147                 #CSCN2: [1, 505, 144]; INDEX33559057(TAWC_RESULT_DETAIL as T3)
148             #SSEK2: [1, 1, 48]; scan_type(ASC), INDEX33559829(TAWC22222 as T4), scan_range[T3.DIM_OBJ_ID,T3.DIM_OBJ_ID]
149           #BLKUP2: [4, 3429, 144]; TAWC_VRG_SET_ITEM_BASEDATE(T5)
150             #SSEK2: [4, 3429, 144]; scan_type(ASC), TAWC_VRG_SET_ITEM_BASEDATE(VRG99999 as T5), scan_range['2024-04-01','2024-04-01']
151     #SPL2: [1, 1, 96]; key_num(1), spool_num(0), is_atom(TRUE), has_var(1), sites(-)
152       #PRJT2: [1, 1, 96]; exp_num(1), is_atom(TRUE) 
153         #AAGR2: [1, 1, 96]; grp_num(0), sfun_num(1), distinct_flag[0]; slave_empty(0)
154           #PRJT2: [1, 1, 96]; exp_num(1), is_atom(FALSE) 
155             #SLCT2: [1, 1, 96]; exp_sfun1 <= var32
156               #SAGR2: [1, 7, 96]; grp_num(1), sfun_num(3), distinct_flag[1,0,0]; slave_empty(0) keys(TN.DIM_OBJ_ID) 
157                 #SORT3: [1, 7, 96]; key_num(1), is_distinct(FALSE), top_flag(0), is_adaptive(0)
158                   #SLCT2: [1, 7, 96]; TN.DIM_OBJ_ID = var10
159                     #CSCN2: [1, 374, 96]; INDEX33559058(DIM_9999 as TN)--ET
LINEID   OP     TIME(US)       PERCENT RANK         SEQ     N_ENTER   MEM_USED(KB)     DISK_USED(KB)    HASH_USED_CELLS   HASH_CONFLICT    DHASH3_USED_CELLS DHASH3_CONFLICT HASH_SAME_VALUE   
---------- ---------- -------------------- ------- -------------------- ----------- ----------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- ----------------- --------------- --------------------
1     HSCN    1          0%   145         126     2      0          0          0          0          NULL       NULL      0
2     PRJT2   1          0%   145         22     4      0          0          0          0          NULL       NULL      0
3     SPL2    1          0%   145         151     1      0          0          0          0          NULL       NULL      0
4     PRJT2   1          0%   145         16     6      0          0          0          0          NULL       NULL      0
5     PRJT2   1          0%   145         29     6      0          0          0          0          NULL       NULL      0
6     PRJT2   1          0%   145         40     6      0          0          0          0          NULL       NULL      0
7     HSCN    1          0%   145         122     2      0          0          0          0          NULL       NULL      0
8     PRJT2   1          0%   145         18     4      0          0          0          0          NULL       NULL      0
9     CONSTV   2          0%   139         120     2      0          0          0          0          NULL       NULL      0
10     PIPE2   2          0%   139         4      5      0          0          0          0          NULL       NULL      0
11     PRJT2   2          0%   139         5      4      0          0          0          0          NULL       NULL      0
12     PRJT2   2          0%   139         30     6      0          0          0          0          NULL       NULL      0
13     PIPE2   2          0%   139         2      5      0          0          0          0          NULL       NULL      0
14     PRJT2   2          0%   139         83     4      0          0          0          0          NULL       NULL      0
15     PIPE2   3          0%   132         3      5      0          0          0          0          NULL       NULL      0
16     HSCN    3          0%   132         24     2      0          0          0          0          NULL       NULL      0
17     HSCN    3          0%   132         20     3      0          0          0          0          NULL       NULL      0
18     PRJT2   3          0%   132         101     4      0          0          0          0          NULL       NULL      0
19     PRJT2   3          0%   132         26     4      0          0          0          0          NULL       NULL      0
20     HSCN    3          0%   132         28     2      0          0          0          0          NULL       NULL      0
21     HSCN    3          0%   132         129     2      0          0          0          0          NULL       NULL      0
22     UNION_OR2 4          0%   128         118     5      0          0          0          0          NULL       NULL      0
23     CONSTV   4          0%   128         124     2      0          0          0          0          NULL       NULL      0
24     PRJT2   4          0%   128         115     8      0          0          0          0          NULL       NULL      0
25     SLCT2   4          0%   128         121     4      0          0          0          0          NULL       NULL      0
26     AAGR2   5          0%   126         6      5      0          0          0          0          NULL       NULL      0
27     HSCN    5          0%   126         134     3      0          0          0          0          NULL       NULL      0
28     DLCK    6          0%   124         0      2      0          0          0          0          NULL       NULL      0
29     SLCT2   6          0%   124         128     4      0          0          0          0          NULL       NULL      0
30     PRJT2   7          0%   122         44     26     0          0          0          0          NULL       NULL      0
31     SLCT2   7          0%   122         125     4      0          0          0          0          NULL       NULL      0
32     PRJT2   10          0%   121         8      90     0          0          0          0          NULL       NULL      0
33     SLCT2   11          0%   119         135     2      0          0          0          0          NULL       NULL      0
34     SLCT2   11          0%   119         130     4      0          0          0          0          NULL       NULL      0
35     SLCT2   16          0%   118         133     4      0          0          0          0          NULL       NULL      0
36     UNION_OR2 17          0%   115         117     7      0          0          0          0          NULL       NULL      0
37     PRJT2   17          0%   115         10     90     0          0          0          0          NULL       NULL      0
38     SLCT2   17          0%   115         86     44     0          0          0          0          NULL       NULL      0
39     HRS2    19          0%   113         119     6      224         0          2          0          NULL       NULL      0
40     HTAB    19          0%   113         114     6      0          0          0          0          NULL       NULL      0
41     UNION_OR2 20          0%   112         116     9      0          0          0          0          NULL       NULL      0
42     PRJT2   21          0%   111         33     56     0          0          0          0          NULL       NULL      0
43     PRJT2   22          0%   110         108     88     0          0          0          0          NULL       NULL      0
44     PRJT2   23          0%   109         32     56     0          0          0          0          NULL       NULL      0
45     SSEK2   27          0%   108         89     2      0          0          0          0          NULL       NULL      0
46     CSCN2   28          0%   106         103     2      0          0          0          0          NULL       NULL      0
47     PRJT2   28          0%   106         90     146     0          0          0          0          NULL       NULL      0
48     PRJT2   29          0%   105         76     44     0          0          0          0          NULL       NULL      0
49     UNION_OR2 33          0%   104         91     198     0          0          0          0          NULL       NULL      0
50     UNION_ALL2 36          0%   102         34     57     0          0          0          0          NULL       NULL      0
51     UNION_ALL2 36          0%   102         43     269     0          0          0          0          NULL       NULL      0
52     HRS2    39          0%   101         123     5      224         0          2          0          NULL       NULL      0
53     NLI2    43          0%   100         87     97     0          0          0          0          NULL       NULL      0
54     IJLO2   50          0%   99          139     244     0          0          0          0          NULL       NULL      0
55     HTAB    52          0%   98          137     12     0          0          0          0          NULL       NULL      0
56     PRJT2   61          0%   97          42     268     0          0          0          0          NULL       NULL      0
57     SLCT2   71          0%   95          74     46     0          0          0          0          NULL       NULL      0
58     SLCT2   71          0%   95          92     125     0          0          0          0          NULL       NULL      0
59     SLCT2   73          0%   94          95     146     0          0          0          0          NULL       NULL      0
60     CSCN2   74          0%   93          136     1      0          0          0          0          NULL       NULL      0
61     PRJT2   75          0%   92          110     88     0          0          0          0          NULL       NULL      0
62     CSCN2   77          0%   90          131     2      0          0          0          0          NULL       NULL      0
63     IJI2    77          0%   90          141     260     0          0          0          0          NULL       NULL      0
64     SLCT2   88          0%   89          146     6      0          0          0          0          NULL       NULL      0
65     PRJT2   89          0%   88          51     400     0          0          0          0          NULL       NULL      0
66     PRJT2   96          0%   87          37     462     0          0          0          0          NULL       NULL      0
67     BLKUP2   104         0%   86          93     146     0          0          0          0          NULL       NULL      0
68     NLI2    116         0%   85          75     89     0          0          0          0          NULL       NULL      0
69     SLCT2   121         0%   84          9      90     0          0          0          0          NULL       NULL      0
70     CSCN2   122         0%   83          147     3      0          0          0          0          NULL       NULL      0
71     NLLO2   124         0%   82          73     90     0          0          0          0          NULL       NULL      0
72     SLCT2   134         0%   81          61     244     0          0          0          0          NULL       NULL      0
73     CSCN2   136         0%   79          98     3      0          0          0          0          NULL       NULL      0
74     BLKUP2   136         0%   79          96     146     0          0          0          0          NULL       NULL      0
75     DIST    138         0%   78          84     5      17          0          242         34          NULL       NULL      0
76     IJI2    144         0%   77          82     831     0          0          0          0          NULL       NULL      0
77     PRJT2   151         0%   76          60     244     0          0          0          0          NULL       NULL      0
78     BLKUP2   154         0%   75          88     4      0          0          0          0          NULL       NULL      0
79     SORT3   226         0%   74          102     4      49472        0          0          0          NULL       NULL      0
80     HAGR2   230         0%   73          27     4      1654         0          64          0          NULL       NULL      0
81     NSET2   241         0%   72          1      3      0          0          0          0          NULL       NULL      0
82     HAGR2   254         0%   71          19     4      1653         0          46          0          NULL       NULL      0
83     HAGR2   259         0%   70          23     4      1654         0          69          0          NULL       NULL      0
84     SLCT2   261         0%   69          142     118     0          0          0          0          NULL       NULL      0
85     PRJT2   368         0%   68          68     2310    0          0          0          0          NULL       NULL      0
86     SSEK2   377         0%   67          94     73     0          0          0          0          NULL       NULL      0
87     PRJT2   391         0%   66          72     46     0          0          0          0          NULL       NULL      0
88     IJI2    409         0%   65          48     2410    0          0          0          0          NULL       NULL      0
89     SSEK2   473         0%   64          150     13     0          0          0          0          NULL       NULL      0
90     SLCT2   476         0%   63          13     96     0          0          0          0          NULL       NULL      0
91     BLKUP2   486         0%   62          144     340     0          0          0          0          NULL       NULL      0
92     SSEK2   491         0%   61          105     13     0          0          0          0          NULL       NULL      0
93     SSEK2   560         0.01%  60          97     73     0          0          0          0          NULL       NULL      0
94     PRJT2   603         0.01%  59          35     12     0          0          0          0          NULL       NULL      0
95     SSEK2   646         0.01%  58          148     155     0          0          0          0          NULL       NULL      0
96     NLI2    699         0.01%  57          62     1291    0          0          0          0          NULL       NULL      0
97     SSEK2   774         0.01%  56          145     170     0          0          0          0          NULL       NULL      0
98     HAGR2   869         0.01%  55          41     137     1668         0          424         0          NULL       NULL      0
99     IJI2    884         0.01%  54          50     5424    0          0          0          0          NULL       NULL      0
100    SSEK2   906         0.01%  53          109     44     0          0          0          0          NULL       NULL      0
101    HRO2    916         0.01%  52          25     8      11950        0          64          0          NULL       NULL      0
102    BLKUP2   929         0.01%  51          99     1104    0          0          0          0          NULL       NULL      0
103    HRO2    944         0.01%  50          17     8      11950        0          46          0          NULL       NULL      0
104    HI3    957         0.01%  49          85     28     16046        0          21          0          NULL       NULL      0
105    HLS2    971         0.01%  48          132     5      16558        0          8          0          NULL       NULL      0
106    HRO2    982         0.01%  47          21     8      11950        0          69          0          NULL       NULL      0
107    SLCT2   1025         0.01%  46          52     431     0          0          0          0          NULL       NULL      0
108    HLS2    1088         0.01%  45          127     6      16558        0          73          0          NULL       NULL      0
109    AFUN    1126         0.01%  44          11     90     0          0          0          0          NULL       NULL      0
110    SLCT2   1326         0.01%  43          49     2345    0          0          0          0          NULL       NULL      0
111    SSEK2   1540         0.01%  42          100     552     0          0          0          0          NULL       NULL      0
112    SSEK2   1649         0.01%  41          67     41     0          0          0          0          NULL       NULL      0
113    HAGR2   1751         0.02%  40          31     31     1669         0          444         1          NULL       NULL      0
114    SLCT2   1759         0.02%  39          69     3223    0          0          0          0          NULL       NULL      0
115    SSEK2   1867         0.02%  38          15     48     0          0          0          0          NULL       NULL      0
116    SLCT2   1901         0.02%  37          64     585     0          0          0          0          NULL       NULL      0
117    HRO2    2055         0.02%  36          7      51     11950        0          13017        158         NULL       NULL      0
118    HI3    2124         0.02%  35          63     60     16046        0          1047         0          NULL       NULL      0
119    SAGR2   2598         0.02%  34          77     92     0          0          0          0          NULL       NULL      0
120    SSEK2   2658         0.02%  33          107     524     0          0          0          0          NULL       NULL      0
121    HLO2    3097         0.03%  32          81     281     16558        0          13          0          NULL       NULL      275
122    HLO2    3193         0.03%  31          140     92     16558        0          84          0          NULL       NULL      0
123    HLO2    3272         0.03%  30          138     108     12462        0          65          0          NULL       NULL      29
124    BLKUP2   3375         0.03%  29          57     2408    0          0          0          0          NULL       NULL      0
125    HLO2    3396         0.03%  28          80     21     12462        0          20          0          NULL       NULL      275
126    SSEK2   4182         0.04%  27          58     1204    0          0          0          0          NULL       NULL      0
127    IJLO2   4622         0.04%  26          79     807     0          0          0          0          NULL       NULL      0
128    BLKUP2   7286         0.07%  25          70     4136    0          0          0          0          NULL       NULL      0
129    SORT3   7495         0.07%  24          12     93     59392        0          0          0          NULL       NULL      0
130    BLKUP2   7522         0.07%  23          149     26     0          0          0          0          NULL       NULL      0
131    BLKUP2   7943         0.07%  22          104     26     0          0          0          0          NULL       NULL      0
132    BLKUP2   8173         0.07%  21          55     6964    0          0          0          0          NULL       NULL      0
133    SSEK2   9143         0.08%  20          54     231     0          0          0          0          NULL       NULL      0
134    SSEK2   9206         0.08%  19          39     231     0          0          0          0          NULL       NULL      0
135    SSEK2   10375        0.09%  18          71     2068    0          0          0          0          NULL       NULL      0
136    SORT3   10605        0.1%  17          78     347     116736        0          0          0          NULL       NULL      0
137    CSCN2   11154        0.1%  16          143     113     0          0          0          0          NULL       NULL      0
138    HI3    12422        0.11%  15          36     240     40622        0          27630        698         NULL       NULL      62610
139    SSEK2   14431        0.13%  14          56     3482    0          0          0          0          NULL       NULL      0
140    BLKUP2   26941        0.24%  13          66     82     0          0          0          0          NULL       NULL      0
141    BLKUP2   33447        0.3%  12          14     96     0          0          0          0          NULL       NULL      0
142    CSCN2   36753        0.33%  11          46     580     0          0          0          0          NULL       NULL      0
143    CSCN2   37268        0.34%  10          65     580     0          0          0          0          NULL       NULL      0
144    HRO2    37567        0.34%  9          45     606     73971        0          161179        12340        NULL       NULL      0
145    HLO2    41093        0.37%  8          47     2503    12718        0          303         0          NULL       NULL      597
146    BLKUP2   44604        0.4%  7          106     1048    0          0          0          0          NULL       NULL      0
147    CSCN2   124217        1.12%  6          59     1887    0          0          0          0          NULL       NULL      0
148    BLKUP2   156910        1.41%  5          38     462     0          0          0          0          NULL       NULL      0
149    BLKUP2   166844        1.5%  4          53     462     0          0          0          0          NULL       NULL      0
150    AAGR2   1555430       14%   3          111     473352   0          0          0          0          NULL       NULL      0
151    SLCT2   1986956       17.89% 2          112     946616   0          0          0          0          NULL       NULL      0
152 SSCN 6673379 60.09% 1 113 473308 0 0 0 0 NULL NULL 0

152 rows got

  只返回一条数据 Success, cost 11 second(s)663 millsecond(s).  执行时间 11秒左右.

 平时简单的SQL基本不用看执行计划大概都能知道哪里慢的,但是像这种看着是挺复杂的,也不知道慢在哪,DM执行计划就算难看也要分析了。🤣 。

 从 DM 的 ET 工具可以看到本条SQL最慢的在 152行,SSCN  占了 整条SQL 60%的时间,对应执行计划中  #SSCN:  [793,  6385120,  48];  TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE(TAWC11111) 。

       SSCN 是什么意思各位读者同学感兴趣的可以自己去 DM 官网查查,反正我不知道,但是我知道哪里慢,下面这段很慢,要 11秒.

     SELECT T.O_CODE AS ID,
            T.O_NAME AS CORP_NAME,
            (SELECT MAX(PARENTID) PARENTID
             FROM (SELECT CASE MAX(DIM_OBJ_ID)
                     WHEN NULL THEN
                     ''
                     ELSE
                     MAX(TN.CUST_CODE)
                    END PARENTID
                 FROM DIM_9999 TN
                 WHERE TN.DIM_OBJ_ID = T.DIM_OBJ_ID
                 GROUP BY TN.DIM_OBJ_ID
                HAVING COUNT(DISTINCT(CUST_CODE)) <= 1) A) PARENTID,
            T.O_CODE,
            T.BASE_DATE,
            T.DIM_OBJ_ID,
            T.CUS_TYPE,
            T.O_NAME AS CUS_NAME,
            T.DIM_CODE,
            T.IS_NEW_DATE,
            TO_CHAR(SUM(CASE
                   WHEN T.AWC_TYPE = 'AWC_GENERAL' THEN
                   NVL(LIMIT_LINE, 0)
                   ELSE
                   0
                  END) / 10000,
                'fm999999999999999990.00') AS LIMIT_LINE,
            TO_CHAR(SUM(CASE
                   WHEN T.AWC_TYPE = 'AWC_GENERAL' THEN
                   NVL(AWC_QUOTA, 0)
                   ELSE
                   0
                  END) / 10000,
                'fm999999999999999990.00') AS AWC_QUOTA,
            TO_CHAR(SUM(CASE
                   WHEN T.AWC_TYPE = 'AWC_GENERAL' THEN
                   NVL(OCC_QUOTA, 0)
                   ELSE
                   0
                  END) / 10000,
                'fm999999999999999990.00') AS OCC_QUOTA,
            TO_CHAR(SUM(CASE
                   WHEN T.AWC_TYPE = 'AWC_GENERAL' THEN
                   NVL(LIMIT_LINE_RATE, 0) * 100
                   ELSE
                   0
                  END),
                'fm999999999999999990.00') AS LIMIT_LINE_RATE,
            TO_CHAR(GREATEST(SUM(CASE
                       WHEN T.AWC_TYPE = 'AWC_GENERAL' THEN
                        NVL(LIMIT_LINE_ABLE, 0)
                       ELSE
                        0
                      END) / 10000,
                    0),
                'fm999999999999999990.00') AS LIMIT_LINE_ABLE,
            TO_CHAR(SUM(CASE
                   WHEN T.AWC_TYPE = 'CE_GENERAL' THEN
                   NVL(AWC_QUOTA, 0)
                   ELSE
                   0
                  END) / 10000,
                'fm999999999999999990.00') AS CE_QUOTA,
            TO_CHAR(SUM(CASE
                   WHEN T.AWC_TYPE = 'ELUL_GENERAL' THEN
                   NVL(AWC_QUOTA, 0)
                   ELSE
                   0
                  END) / 10000,
                'fm999999999999999990.00') AS ELUL_QUOTA,
            SUM(CASE
               WHEN T.AWC_TYPE = 'AWC_GENERAL' THEN
               NVL(AWC_QUOTA_ABLE, 0)
               ELSE
               0
              END) AS AWC_QUOTA_ABLE,
            t.set_id,
            t.set_name
         FROM (SELECT A.AWC_TYPE,
                C.O_CODE,
                C.O_NAME,
                A.AWC_QUOTA,
                A.OCC_QUOTA,
                A.LIMIT_LINE_ABLE,
                A.LIMIT_LINE_RATE,
                A.LIMIT_LINE,
                A.BASE_DATE,
                A.DIM_OBJ_ID,
                C.CUS_TYPE,
                'DIM_CORP' AS DIM_CODE,
                NULL AS AWC_QUOTA_ABLE,
                '' AS IS_NEW_DATE,
                c.set_id,
                c.set_name
             FROM (SELECT A.AWC_TYPE,
                    A.AWC_QUOTA,
                    A.OCC_QUOTA,
                    A.LIMIT_LINE_ABLE,
                    A.LIMIT_LINE_RATE,
                    A.LIMIT_LINE,
                    A.BASE_DATE,
                    A.DIM_OBJ_ID
                 FROM TAWC11111 A
                 WHERE A.BASE_DATE = '2024-04-01') A
             INNER JOIN CORP11111 C
              ON A.DIM_OBJ_ID = C.DIM_OBJ_ID
             WHERE A.BASE_DATE = '2024-04-01'
            UNION ALL
            SELECT A.AWC_TYPE,
                B.CUST_CODE AS O_CODE,
                B.O_NAME || '(组合)' AS NAME,
                A.AWC_QUOTA,
                A.OCC_QUOTA,
                A.LIMIT_LINE_ABLE,
                A.LIMIT_LINE_RATE,
                A.LIMIT_LINE,
                A.BASE_DATE,
                A.DIM_OBJ_ID,
                B.CUS_TYPE,
                'DIM_PORT' AS DIM_CODE,
                A.AWC_QUOTA_ABLE,
                CASE
                 WHEN C.MAX_BASE_DATE = '2024-04-01' THEN
                 '1'
                 ELSE
                 '0'
                END AS IS_NEW_DATE,
                '' AS set_id,
                '' AS set_name
             FROM (SELECT A.AWC_TYPE,
                    A.AWC_QUOTA,
                    A.OCC_QUOTA,
                    A.LIMIT_LINE_ABLE,
                    A.LIMIT_LINE_RATE,
                    A.LIMIT_LINE,
                    A.BASE_DATE,
                    A.DIM_OBJ_ID,
                    A.AWC_QUOTA_ABLE
                 FROM TAWC11111 A
                 WHERE A.BASE_DATE = '2024-04-01') A
             INNER JOIN PORT_11112 B
              ON A.DIM_OBJ_ID = B.DIM_OBJ_ID
             LEFT JOIN (SELECT MAX(BASE_DATE) MAX_BASE_DATE
                   FROM TAWC11111
                   WHERE BASE_DATE <=
                      TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD')) C
              ON 1 = 1
             WHERE A.BASE_DATE = '2024-04-01'
              AND B.DIM_CODE = 'DIM_PORT') T
         GROUP BY T.O_CODE,
             T.O_NAME,
             T.CUS_TYPE,
             T.BASE_DATE,
             T.DIM_OBJ_ID,
             T.DIM_CODE,
             T.IS_NEW_DATE,
             t.set_id,
             t.set_name
             

       看到现在应该会有杠精同学问我,那这里为什么会慢?是不是写SQL的研发太垃圾了?还是DM数据库太垃圾了?

 可以明确回答,因为我看不懂 DM 的执行计划所以不知道上面为什么慢,不知道CBO做了什么查询转换这些动作.

 但是可以明确的是,写SQL开发不垃圾,能写出这么复杂的统计SQL也是很厉害的.

       但是DM确实有点拉胯,执行计划让人看不懂这就说不过去了,DM的执行计划是我目前遇到数据库中最难看懂的计划,就像上面的SQL,想分析些CBO做了什么查询转换都分析不了,因为看不懂,只能靠猜.

  。

SQL改写优化:

WITH CORP11111 AS
     (SELECT T.O_CODE,
         T.O_NAME,
         T.CUS_TYPE,
         T.O_TYPE,
         T.SET_NAME,
         T.SET_ID,
         T.DIM_CODE,
         T.DIM_OBJ_ID
     FROM (SELECT C.O_CODE,
            C.CUS_TYPE,
            C.O_TYPE,
            C.O_NAME,
            T2.SET_NAME,
            T2.SET_ID,
            B.DIM_CODE,
            B.DIM_OBJ_ID,
            '' AS D_DEPT,
            '' AS D_NAME,
            '' AS D_BIZLINE,
            '' AS P_CLASS,
            '' AS P_CLASS_NAME
        FROM (SELECT DIM_OBJ_ID,
               BASE_DATE,
               LIMIT_LINE,
               AWC_QUOTA,
               OCC_QUOTA,
               LIMIT_LINE_ABLE,
               LIMIT_LINE_RATE
           FROM TAWC11111
           WHERE BASE_DATE = '2024-04-01') A
             INNER JOIN TAWC22222 B
                  ON A.DIM_OBJ_ID = B.DIM_OBJ_ID
             INNER JOIN T2RRRR C
                  ON B.O_CODE = C.O_CODE
             LEFT JOIN VRG99999 T1
                  ON C.O_CODE = T1.O_CODE
                    AND T1.BASE_DATE = A.BASE_DATE
             LEFT JOIN TAXC45200 T2
                  ON T1.SET_ID = T2.SET_ID
                    AND T2.BASE_DATE = A.BASE_DATE
        WHERE A.BASE_DATE = '2024-04-01'
         AND B.DIM_CODE = 'DIM_CORP'
         AND A.AWC_QUOTA > 0
        UNION ALL
        SELECT T2.SET_ID AS O_CODE,
            '集团'  AS CUS_TYPE,
            'group'  AS O_TYPE,
            ''    AS O_NAME,
            T2.SET_NAME,
            T2.SET_ID,
            B.DIM_CODE,
            B.DIM_OBJ_ID,
            ''    AS D_DEPT,
            ''    AS D_NAME,
            ''    AS D_BIZLINE,
            ''    AS P_CLASS,
            ''    AS P_CLASS_NAME
        FROM (SELECT DIM_OBJ_ID,
               BASE_DATE,
               LIMIT_LINE,
               AWC_QUOTA,
               OCC_QUOTA,
               LIMIT_LINE_ABLE,
               LIMIT_LINE_RATE
           FROM TAWC11111
           WHERE BASE_DATE = '2024-04-01') A
             INNER JOIN TAWC22222 B
                  ON A.DIM_OBJ_ID = B.DIM_OBJ_ID
             INNER JOIN TAXC45200 T2
                  ON B.VRG_SET_ID = T2.SET_ID
                    AND A.BASE_DATE = T2.BASE_DATE
        WHERE A.BASE_DATE = '2024-04-01'
         AND B.DIM_CODE = 'DIM_VRG'
         AND A.AWC_QUOTA > 0) T
     WHERE 1 = 1
     GROUP BY O_CODE,
          O_NAME,
          CUS_TYPE,
          O_TYPE,
          SET_NAME,
          SET_ID,
          DIM_CODE,
          DIM_OBJ_ID)
    ,
   PORT_11112 AS
     (SELECT A.DIM_OBJ_ID AS           CUST_CODE,
         ''                  CUS_TYPE,
         '2'                 O_TYPE,
         WM_CONCAT(DISTINCT (C.O_NAME))    O_NAME,
         WM_CONCAT(DISTINCT (A.D_DEPT))    D_DEPT,
         WM_CONCAT(DISTINCT (A.D_NAME))    D_NAME,
         WM_CONCAT(DISTINCT (A.D_BIZLINE))  D_BIZLINE,
         WM_CONCAT(DISTINCT (A.P_CLASS))   P_CLASS,
         WM_CONCAT(DISTINCT (DIM_CLASS_NAME)) P_CLASS_NAME,
         'DIM_PORT'              DIM_CODE,
         A.DIM_OBJ_ID,
         T2.SET_NAME
     FROM (SELECT DISTINCT A.DIM_OBJ_ID,
                A.DIM_CODE,
                B.CUST_CODE,
                B.D_DEPT,
                B.D_NAME,
                B.D_BIZLINE,
                B.P_CLASS
        FROM (SELECT AWC_QUOTA,
               LIMIT_LINE,
               BASE_DATE,
               DIM_OBJ_ID,
               OCC_QUOTA,
               LIMIT_LINE_ABLE,
               LIMIT_LINE_RATE
           FROM TAWC11111
           WHERE BASE_DATE = '2024-04-01') STATS
             INNER JOIN TAWC22222 A
                  ON STATS.DIM_OBJ_ID = A.DIM_OBJ_ID
             INNER JOIN DIM_9999 B
                  ON A.DIM_OBJ_ID = B.DIM_OBJ_ID
        WHERE A.DIM_CODE = 'DIM_PORT'
         AND STATS.BASE_DATE = '2024-04-01'
         AND (STATS.LIMIT_LINE > 0
          OR STATS.AWC_QUOTA > 0)) A
          INNER JOIN T2RRRR C
               ON A.CUST_CODE = C.O_CODE
          LEFT JOIN (SELECT DISTINCT DIM_CODE,
                       DIM_CLASS_NAME
               FROM T9X2CC
               ORDER BY DIM_CODE ASC) D
               ON A.P_CLASS = D.DIM_CODE
          LEFT JOIN VRG99999 T1
               ON C.O_CODE = T1.O_CODE
                 AND T1.BASE_DATE = '2024-04-01'
          LEFT JOIN TAXC45200 T2
               ON T1.SET_ID = T2.SET_ID
                 AND T1.BASE_DATE = '2024-04-01'
     WHERE 1 = 1
     GROUP BY A.DIM_OBJ_ID,
          T2.SET_NAME)
    ,
   CREDIT9144 AS
     (SELECT DECODE(T1.ADJ_TYPE,
            '调减', -1,
            1) * T1.ADJ_LINE AS ADJ_LINE,
         T2.O_CODE,
         T1.INST_ID,
         T4.DIM_OBJ_ID,
         T5.SET_ID
     FROM TAWXV999 T1
          INNER JOIN TAWC22222 T2
               ON T1.DIM_OBJ_ID = T2.DIM_OBJ_ID
          LEFT JOIN TAWC_RESULT_DETAIL T3
               ON T1.INST_ID = T3.INST_ID
                 AND T3.AWC_TYPE LIKE 'AWC_%'
          LEFT JOIN TAWC22222 T4
               ON T3.DIM_OBJ_ID = T4.DIM_OBJ_ID
          LEFT JOIN VRG99999 T5
               ON T2.O_CODE = T5.O_CODE
                 AND T5.BASE_DATE = '2024-04-01'
     WHERE T1.DATA_SOURCE = 'ADJ'
      AND T1.TMP_FLAG = '0'
      AND T1.AWC_TYPE = 'AWC_CREDIT'
      AND (T1.REMARK = '初始化-占用信用债'
       OR T1.REMARK = '释放信用债'
       OR T1.INST_ID IN (SELECT INST_ID FROM CFLSSX WHERE AWC_CREDIT_FLAG = '1'))
      AND T1.ADJ_BEG_DATE <= '2024-04-01'
      AND (T1.ADJ_END_DATE IS NULL
       OR T1.ADJ_END_DATE > '2024-04-01'))
   , X AS (
   
    SELECT * FROM TAWC11111 WHERE BASE_DATE = '2024-04-01' and TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD')
   )

 SELECT COUNT(1) FROM (
   SELECT T1.*, 
          TO_CHAR(DECODE(T1.DIM_CODE, 
                       'DIM_PORT', T3.ADJ_LINE,
                       DECODE(CUS_TYPE, 
                               '集团', T4.ADJ_LINE, 
                               T2.ADJ_LINE)) / 10000, 'fm999999999999999990.00') AS ADJ_LINE
        FROM (SELECT T.O_CODE                                     AS ID,
       T.O_NAME                                     AS CORP_NAME,
       (SELECT MAX(PARENTID) PARENTID
       FROM (SELECT CASE MAX(DIM_OBJ_ID) WHEN NULL THEN '' ELSE MAX(TN.CUST_CODE) END PARENTID
          FROM DIM_9999 TN
          WHERE TN.DIM_OBJ_ID = T.DIM_OBJ_ID
          GROUP BY TN.DIM_OBJ_ID
          HAVING COUNT(DISTINCT (CUST_CODE)) <= 1) A)                 PARENTID,
       T.O_CODE,
       T.BASE_DATE,
       T.DIM_OBJ_ID,
       T.CUS_TYPE,
       T.O_NAME                                     AS CUS_NAME,
       T.DIM_CODE,
       T.IS_NEW_DATE,
       TO_CHAR(SUM(CASE WHEN T.AWC_TYPE = 'AWC_GENERAL' THEN NVL(LIMIT_LINE, 0) ELSE 0 END) / 10000,
           'fm999999999999999990.00')                        AS LIMIT_LINE,
       TO_CHAR(SUM(CASE WHEN T.AWC_TYPE = 'AWC_GENERAL' THEN NVL(AWC_QUOTA, 0) ELSE 0 END) / 10000,
           'fm999999999999999990.00')                        AS AWC_QUOTA,
       TO_CHAR(SUM(CASE WHEN T.AWC_TYPE = 'AWC_GENERAL' THEN NVL(OCC_QUOTA, 0) ELSE 0 END) / 10000,
           'fm999999999999999990.00')                        AS OCC_QUOTA,
       TO_CHAR(SUM(CASE WHEN T.AWC_TYPE = 'AWC_GENERAL' THEN NVL(LIMIT_LINE_RATE, 0) * 100 ELSE 0 END),
           'fm999999999999999990.00')                        AS LIMIT_LINE_RATE,
       TO_CHAR(GREATEST(SUM(CASE
                   WHEN T.AWC_TYPE = 'AWC_GENERAL' THEN NVL(LIMIT_LINE_ABLE, 0)
                   ELSE 0 END) / 10000, 0), 'fm999999999999999990.00')   AS LIMIT_LINE_ABLE,
       TO_CHAR(SUM(CASE WHEN T.AWC_TYPE = 'CE_GENERAL' THEN NVL(AWC_QUOTA, 0) ELSE 0 END) / 10000,
           'fm999999999999999990.00')                        AS CE_QUOTA,
       TO_CHAR(SUM(CASE WHEN T.AWC_TYPE = 'ELUL_GENERAL' THEN NVL(AWC_QUOTA, 0) ELSE 0 END) / 10000,
           'fm999999999999999990.00')                        AS ELUL_QUOTA,
       SUM(CASE WHEN T.AWC_TYPE = 'AWC_GENERAL' THEN NVL(AWC_QUOTA_ABLE, 0) ELSE 0 END) AS AWC_QUOTA_ABLE,
       t.set_id,
       t.set_name
   FROM (
   SELECT A.AWC_TYPE,
          C.O_CODE,
          C.O_NAME,
          A.AWC_QUOTA,
          A.OCC_QUOTA,
          A.LIMIT_LINE_ABLE,
          A.LIMIT_LINE_RATE,
          A.LIMIT_LINE,
          A.BASE_DATE,
          A.DIM_OBJ_ID,
          C.CUS_TYPE,
          'DIM_CORP' AS DIM_CODE,
          NULL    AS AWC_QUOTA_ABLE,
          ''     AS IS_NEW_DATE,
          c.set_id,
          c.set_name
      FROM (SELECT A.AWC_TYPE,
             A.AWC_QUOTA,
             A.OCC_QUOTA,
             A.LIMIT_LINE_ABLE,
             A.LIMIT_LINE_RATE,
             A.LIMIT_LINE,
             A.BASE_DATE,
             A.DIM_OBJ_ID
         FROM X A
         WHERE A.BASE_DATE = '2024-04-01') A
           INNER JOIN CORP11111 C
                ON A.DIM_OBJ_ID = C.DIM_OBJ_ID
      WHERE A.BASE_DATE = '2024-04-01'
      UNION ALL
    
      SELECT A.AWC_TYPE,
          B.CUST_CODE                          AS O_CODE,
          B.O_NAME || '(组合)'                      AS NAME,
          A.AWC_QUOTA,
          A.OCC_QUOTA,
          A.LIMIT_LINE_ABLE,
          A.LIMIT_LINE_RATE,
          A.LIMIT_LINE,
          A.BASE_DATE,
          A.DIM_OBJ_ID,
          B.CUS_TYPE,
          'DIM_PORT'                           AS DIM_CODE,
          A.AWC_QUOTA_ABLE,
          CASE WHEN C.MAX_BASE_DATE = '2024-04-01' THEN '1' ELSE '0' END AS IS_NEW_DATE,
          ''                               AS set_id,
          ''                               AS set_name
      FROM (
      
      SELECT A.AWC_TYPE,
             A.AWC_QUOTA,
             A.OCC_QUOTA,
             A.LIMIT_LINE_ABLE,
             A.LIMIT_LINE_RATE,
             A.LIMIT_LINE,
             A.BASE_DATE,
             A.DIM_OBJ_ID,
             A.AWC_QUOTA_ABLE
         FROM X A WHERE A.BASE_DATE = '2024-04-01'
         
         ) A
           INNER JOIN PORT_11112 B ON A.DIM_OBJ_ID = B.DIM_OBJ_ID
           LEFT JOIN (SELECT MAX(BASE_DATE) MAX_BASE_DATE FROM X WHERE BASE_DATE <= TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD')
           ) C
                ON 1 = 1
      WHERE A.BASE_DATE = '2024-04-01'
       AND B.DIM_CODE = 'DIM_PORT'
       
       
       ) T
   GROUP BY T.O_CODE,
        T.O_NAME,
        T.CUS_TYPE,
        T.BASE_DATE,
        T.DIM_OBJ_ID,
        T.DIM_CODE,
        T.IS_NEW_DATE,
        t.set_id,
        t.set_name
        ) T1
     LEFT JOIN (SELECT SUM(ADJ_LINE) AS ADJ_LINE, O_CODE FROM CREDIT9144 GROUP BY O_CODE) T2 
         ON T1.O_CODE = T2.O_CODE
     LEFT JOIN (SELECT SUM(ADJ_LINE) AS ADJ_LINE, 
               DIM_OBJ_ID 
            FROM CREDIT9144 
          GROUP BY DIM_OBJ_ID) T3 
         ON T1.DIM_OBJ_ID = T3.DIM_OBJ_ID
     LEFT JOIN (SELECT SUM(ADJ_LINE) AS ADJ_LINE, SET_ID FROM CREDIT9144 GROUP BY SET_ID) T4 
         ON T1.O_CODE = T4.SET_ID) T1
LEFT JOIN (SELECT DIM_OBJ_ID, 
          WM_CONCAT(DISTINCT (TC.O_NAME)) || '(组合)' AS PORT_NAME,
          WM_CONCAT(DISTINCT (TD1.SD_NAME || '-' || TD2.SD_NAME || '-' || TD3.SD_NAME)) PORT_DEPT,
          WM_CONCAT(DISTINCT (T3.DIM_CLASS_NAME)) PORT_CLASS
        FROM DIM_9999 T1
     LEFT JOIN TSYS_DEPT TD1 
         ON T1.D_CORP = TD1.SD_ID
     LEFT JOIN TSYS_DEPT TD2 
         ON T1.D_DEPT = TD2.SD_ID
     LEFT JOIN TSYS_DEPT TD3 
         ON T1.D_BIZLINE = TD3.SD_ID
     LEFT JOIN (SELECT DISTINCT DIM_CODE, DIM_CLASS_NAME FROM T9X2CC) T3 
         ON T1.P_CLASS = T3.DIM_CODE
     LEFT JOIN T2RRRR TC 
         ON T1.CUST_CODE = TC.O_CODE 
      GROUP BY DIM_OBJ_ID) T2 
    ON T1.DIM_OBJ_ID = T2.DIM_OBJ_ID
LEFT JOIN (SELECT * 
       FROM (SELECT T.*, 
                ROW_NUMBER() OVER ( 
                   PARTITION BY T.O_CODE 
                     ORDER BY T.BASEDATE DESC, 
                         T.BEG_DATE DESC, 
                         IMP_TIME DESC) AS SN
             FROM TCRT_RESULT T 
             WHERE T.TMP_FLAG = '0' AND T.BEG_DATE <= '2024-04-01' AND T.END_DATE >= '2024-04-01') C 
      WHERE C.SN = 1) T3 
    ON T1.O_CODE = T3.O_CODE;

改写后执行计划:

1   #NSET2: [17484, 1, 4470] 
2     #PIPE2: [17484, 1, 4470] 
3       #PIPE2: [17483, 1, 4470] 
4         #PIPE2: [17470, 1, 4470] 
5           #PRJT2: [17461, 1, 4470]; exp_num(1), is_atom(FALSE) 
6             #AAGR2: [17461, 1, 4470]; grp_num(0), sfun_num(1), distinct_flag[0]; slave_empty(0)
7               #HASH RIGHT JOIN2: [17461, 172479, 4470]; key_num(1), ret_null(0), KEY(T3.O_CODE=T1.O_CODE)
8                 #PRJT2: [24, 331, 528]; exp_num(1), is_atom(FALSE) 
9                   #SLCT2: [24, 331, 528]; C.SN = var15
10                    #PRJT2: [24, 13278, 528]; exp_num(2), is_atom(FALSE) 
11                      #AFUN: [24, 13278, 528]; afun_num(1); partition_num(1)[T.O_CODE]; order_num(3)[T.BASEDATE, T.BEG_DATE, T.IMP_TIME]
12                        #SORT3: [24, 13278, 528]; key_num(4), is_distinct(FALSE), top_flag(0), is_adaptive(0)
13                          #SLCT2: [24, 13278, 528]; (T.BEG_DATE <= '2024-04-01' AND T.END_DATE >= '2024-04-01')
14                            #BLKUP2: [24, 13619, 528]; TCRT_RESULT_TMPFLAG(T)
15                              #SSEK2: [24, 13619, 528]; scan_type(ASC), TCRT_RESULT_TMPFLAG(TCRT_RESULT as T), scan_range['0','0']
16                #PRJT2: [17340, 172479, 3942]; exp_num(1), is_atom(FALSE) 
17                  #HASH RIGHT JOIN2: [17340, 172479, 3942]; key_num(1), ret_null(0), KEY(T4.SET_ID=T1.O_CODE)
18                    #PRJT2: [2, 1, 846]; exp_num(1), is_atom(FALSE) 
19                      #HAGR2: [2, 1, 846]; grp_num(1), sfun_num(0); slave_empty(0) keys(CREDIT9144.SET_ID) 
20                        #HEAP TABLE SCAN: [1, 4, 846]; table_no(0) 
21                    #HASH RIGHT JOIN2: [17260, 172479, 3096]; key_num(1), ret_null(0), KEY(T3.DIM_OBJ_ID=T1.DIM_OBJ_ID)
22                      #PRJT2: [2, 1, 846]; exp_num(1), is_atom(FALSE) 
23                        #HAGR2: [2, 1, 846]; grp_num(1), sfun_num(0); slave_empty(0) keys(CREDIT9144.DIM_OBJ_ID) 
24                          #HEAP TABLE SCAN: [1, 4, 846]; table_no(0) 
25                      #HASH RIGHT JOIN2: [17198, 172479, 2250]; key_num(1), ret_null(0), KEY(T2.O_CODE=T1.O_CODE)
26                        #PRJT2: [2, 1, 846]; exp_num(1), is_atom(FALSE) 
27                          #HAGR2: [2, 1, 846]; grp_num(1), sfun_num(0); slave_empty(0) keys(CREDIT9144.O_CODE) 
28                            #HEAP TABLE SCAN: [1, 4, 846]; table_no(0) 
29                        #PRJT2: [17154, 172479, 1404]; exp_num(2), is_atom(FALSE) 
30                          #PRJT2: [17154, 172479, 1404]; exp_num(2), is_atom(FALSE) 
31                            #HAGR2: [17154, 172479, 1404]; grp_num(9), sfun_num(0); slave_empty(0) keys(DMTEMPVIEW_896943061.TMPCOL0, DMTEMPVIEW_896943061.TMPCOL1, DMTEMPVIEW_896943061.TMPCOL2, DMTEMPVIEW_896943061.TMPCOL3, DMTEMPVIEW_896943061.TMPCOL4, DMTEMPVIEW_896943061.TMPCOL5, DMTEMPVIEW_896943061.TMPCOL6, DMTEMPVIEW_896943061.TMPCOL7, DMTEMPVIEW_896943061.TMPCOL8) 
32                              #PRJT2: [17060, 172479, 1404]; exp_num(9), is_atom(FALSE) 
33                                #PRJT2: [17060, 172479, 1404]; exp_num(9), is_atom(FALSE) 
34                                  #UNION ALL: [17060, 172479, 1404]
35                                    #PRJT2: [2953, 172471, 1404]; exp_num(9), is_atom(FALSE) 
36                                      #HASH2 INNER JOIN: [2953, 172471, 1404];  KEY_NUM(1); KEY(A.DIM_OBJ_ID=C.DIM_OBJ_ID) KEY_NULL_EQU(0)
37                                        #PRJT2: [152, 3480, 822]; exp_num(2), is_atom(FALSE) 
38                                          #PRJT2: [152, 3480, 822]; exp_num(2), is_atom(FALSE) 
39                                            #SLCT2: [152, 3480, 822]; TAWC11111.BASE_DATE <= var24
40                                              #BLKUP2: [152, 68827, 822]; TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE(TAWC11111)
41                                                #SSEK2: [152, 68827, 822]; scan_type(ASC), TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE(TAWC11111), scan_range['2024-04-01','2024-04-01']
42                                        #PRJT2: [2774, 172472, 582]; exp_num(6), is_atom(FALSE) 
43                                          #HAGR2: [2774, 172472, 582]; grp_num(8), sfun_num(0); slave_empty(0) keys(T.O_CODE, T.O_NAME, T.CUS_TYPE, T.O_TYPE, T.SET_NAME, T.SET_ID, T.DIM_CODE, T.DIM_OBJ_ID) 
44                                            #PRJT2: [2016, 4084117, 582]; exp_num(8), is_atom(FALSE) 
45                                              #UNION ALL: [2016, 4084117, 582]
46                                                #PRJT2: [846, 4084116, 582]; exp_num(8), is_atom(FALSE) 
47                                                  #HASH RIGHT JOIN2: [846, 4084116, 582]; key_num(2), ret_null(0), KEY(T2.SET_ID=T1.SET_ID AND T2.BASE_DATE=A.BASE_DATE)
48                                                    #CSCN2: [23, 172472, 144]; INDEX33559059(TAXC45200 as T2)
49                                                    #HASH LEFT JOIN2: [239, 4084116, 582]; key_num(2), partition_keys_num(0), ret_null(0), mix(0) KEY(C.O_CODE=T1.O_CODE AND A.BASE_DATE=T1.BASE_DATE)
50                                                      #NEST LOOP INDEX JOIN2: [116, 1718, 582] 
51                                                        #SLCT2: [105, 1718, 390]; B.DIM_CODE = 'DIM_CORP'
52                                                          #NEST LOOP INDEX JOIN2: [105, 1718, 390] 
53                                                            #PRJT2: [91, 1718, 246]; exp_num(2), is_atom(FALSE) 
54                                                              #SLCT2: [91, 1718, 246]; TAWC11111.AWC_QUOTA > var25
55                                                                #BLKUP2: [91, 68827, 246]; TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE(TAWC11111)
56                                                                  #SSEK2: [91, 68827, 246]; scan_type(ASC), TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE(TAWC11111), scan_range['2024-04-01','2024-04-01']
57                                                            #BLKUP2: [11, 1, 48]; INDEX33559829(B)
58                                                              #SSEK2: [11, 1, 48]; scan_type(ASC), INDEX33559829(TAWC22222 as B), scan_range[A.DIM_OBJ_ID,A.DIM_OBJ_ID]
59                                                        #BLKUP2: [11, 1, 48]; INDEX33558827(C)
60                                                          #SSEK2: [11, 1, 48]; scan_type(ASC), INDEX33558827(T2RRRR as C), scan_range[B.O_CODE,B.O_CODE]
61                                                      #CSCN2: [75, 562125, 144]; INDEX33559061(VRG99999 as T1)
62                                                #PRJT2: [59, 1, 534]; exp_num(8), is_atom(FALSE) 
63                                                  #SLCT2: [59, 1, 534]; (A.BASE_DATE = T2.BASE_DATE AND A.DIM_OBJ_ID = B.DIM_OBJ_ID)
64                                                    #NEST LOOP INNER JOIN2: [59, 1, 534]; [with var]
65                                                      #HASH2 INNER JOIN: [40, 119, 288];  KEY_NUM(1); KEY(T2.SET_ID=B.VRG_SET_ID) KEY_NULL_EQU(0)
66                                                        #SLCT2: [24, 1053, 144]; T2.BASE_DATE = '2024-04-01'
67                                                          #CSCN2: [24, 172472, 144]; INDEX33559059(TAXC45200 as T2)
68                                                        #BLKUP2: [13, 11990, 144]; IDX_YHY_24011901_01(B)
69                                                          #SSEK2: [13, 11990, 144]; scan_type(ASC), IDX_YHY_24011901_01(TAWC22222 as B), scan_range['DIM_VRG','DIM_VRG']
70                                                      #PRJT2: [1, 1, 246]; exp_num(2), is_atom(FALSE) 
71                                                        #SLCT2: [1, 1, 246]; (TAWC11111.AWC_QUOTA > var26 AND TAWC11111.BASE_DATE = var11)
72                                                          #BLKUP2: [1, 2, 246]; TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE1(TAWC11111)
73                                                            #SSEK2: [1, 2, 246]; scan_type(ASC), TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE1(TAWC11111), scan_range[('2024-04-01',var12),('2024-04-01',var12)]
74                                    #PRJT2: [14024, 8, 2622]; exp_num(9), is_atom(FALSE) 
75                                      #NEST LOOP LEFT JOIN2: [14024, 8, 2622]; join condition( TRUE ) partition_keys_num(0) ret_null(0)
76                                        #SLCT2: [74, 8, 1800]; A.DIM_OBJ_ID = B.DIM_OBJ_ID
77                                          #NEST LOOP INNER JOIN2: [74, 8, 1800]; [with var]
78                                            #PRJT2: [71, 21, 978]; exp_num(4), is_atom(FALSE) 
79                                              #SAGR2: [71, 21, 978]; grp_num(2), sfun_num(1), distinct_flag[1]; slave_empty(0) keys(A.DIM_OBJ_ID, T2.SET_NAME) 
80                                                #SORT3: [71, 21, 978]; key_num(2), is_distinct(FALSE), top_flag(0), is_adaptive(0)
81                                                  #INDEX JOIN LEFT JOIN2: [70, 96, 978] join condition(T1.BASE_DATE = '2024-04-01') ret_null(0)
82                                                    #HASH LEFT JOIN2: [69, 12, 978]; key_num(1), partition_keys_num(0), ret_null(0), mix(0) KEY(C.O_CODE=T1.O_CODE)
83                                                      #HASH LEFT JOIN2: [64, 12, 834]; key_num(1), partition_keys_num(0), ret_null(0), mix(0) KEY(A.P_CLASS=D.DIM_CODE)
84                                                        #NEST LOOP INDEX JOIN2: [62, 9, 738] 
85                                                          #PRJT2: [61, 9, 642]; exp_num(3), is_atom(FALSE) 
86                                                            #DISTINCT: [61, 9, 642]
87                                                              #HASH2 INNER JOIN: [60, 9, 642];  KEY_NUM(2); KEY(A.DIM_OBJ_ID=B.DIM_OBJ_ID AND STATS.DIM_OBJ_ID=B.DIM_OBJ_ID) KEY_NULL_EQU(0, 0)
88                                                                #SLCT2: [59, 2, 354]; STATS.DIM_OBJ_ID = A.DIM_OBJ_ID
89                                                                  #NEST LOOP INNER JOIN2: [59, 2, 354]; [with var]
90                                                                    #BLKUP2: [1, 52, 96]; IDX_YHY_24011901_01(A)
91                                                                      #SSEK2: [1, 52, 96]; scan_type(ASC), IDX_YHY_24011901_01(TAWC22222 as A), scan_range['DIM_PORT','DIM_PORT']
92                                                                    #PRJT2: [1, 2, 258]; exp_num(1), is_atom(FALSE) 
93                                                                      #UNION FOR OR2: [1, 2, 258]; key_num(1), outer_join(-)
94                                                                        #SLCT2: [1, 1, 258]; TAWC11111.LIMIT_LINE > var28
95                                                                          #BLKUP2: [1, 2, 258]; TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE1(TAWC11111)
96                                                                            #SSEK2: [1, 2, 258]; scan_type(ASC), TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE1(TAWC11111), scan_range[('2024-04-01',var14),('2024-04-01',var14)]
97                                                                        #SLCT2: [1, 1, 258]; TAWC11111.AWC_QUOTA > var29
98                                                                          #BLKUP2: [1, 2, 258]; TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE1(TAWC11111)
99                                                                            #SSEK2: [1, 2, 258]; scan_type(ASC), TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE1(TAWC11111), scan_range[('2024-04-01',var14),('2024-04-01',var14)]
100                                                               #CSCN2: [1, 374, 288]; INDEX33559058(DIM_9999 as B)
101                                                         #BLKUP2: [1, 1, 48]; INDEX33558827(C)
102                                                           #SSEK2: [1, 1, 48]; scan_type(ASC), INDEX33558827(T2RRRR as C), scan_range[A.CUST_CODE,A.CUST_CODE]
103                                                       #PRJT2: [1, 98, 96]; exp_num(1), is_atom(FALSE) 
104                                                         #SORT3: [1, 98, 96]; key_num(2), is_distinct(TRUE), top_flag(0), is_adaptive(0)
105                                                           #CSCN2: [1, 98, 96]; INDEX33559770(T9X2CC)
106                                                     #BLKUP2: [4, 3429, 144]; TAWC_VRG_SET_ITEM_BASEDATE(T1)
107                                                       #SSEK2: [4, 3429, 144]; scan_type(ASC), TAWC_VRG_SET_ITEM_BASEDATE(VRG99999 as T1), scan_range['2024-04-01','2024-04-01']
108                                                   #BLKUP2: [1, 8, 48]; INDEX33559689(T2)
109                                                     #SSEK2: [1, 8, 48]; scan_type(ASC), INDEX33559689(TAXC45200 as T2), scan_range[(T1.SET_ID,min),(T1.SET_ID,max))
110                                           #PRJT2: [1, 1, 822]; exp_num(2), is_atom(FALSE) 
111                                             #PRJT2: [1, 1, 822]; exp_num(2), is_atom(FALSE) 
112                                               #SLCT2: [1, 1, 822]; TAWC11111.BASE_DATE <= var31
113                                                 #SSEK2: [1, 2, 822]; scan_type(ASC), TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE1(TAWC11111), scan_range[('2024-04-01',var13),('2024-04-01',var13)]
114                                       #PRJT2: [152, 1, 822]; exp_num(1), is_atom(FALSE) 
115                                         #AAGR2: [152, 1, 822]; grp_num(0), sfun_num(1), distinct_flag[0]; slave_empty(0)
116                                           #PRJT2: [152, 69616, 822]; exp_num(1), is_atom(FALSE) 
117                                             #SLCT2: [152, 69616, 822]; TAWC11111.BASE_DATE <= var33
118                                               #SSEK2: [152, 68827, 822]; scan_type(ASC), TAWC_STATIC_RESULT_BASEDATE(TAWC11111), scan_range['2024-04-01',exp11]
119         #HEAP TABLE: [8, 4, 846]; table_no(0) full(0), mpp_full(0) autoid(0), sites(-)
120           #PRJT2: [8, 4, 846]; exp_num(3), is_atom(FALSE) 
121             #UNION FOR OR2: [8, 4, 846]; key_num(1), outer_join(-)
122               #UNION FOR OR2: [5, 3, 846]; key_num(1), outer_join(-)
123                 #UNION FOR OR2: [2, 2, 846]; key_num(1), outer_join(-)
124                   #HASH RIGHT SEMI JOIN2: [1, 1, 846]; n_keys(1) KEY(DMTEMPVIEW_896943136.colname=DMTEMPVIEW_896943065.TMPCOL5) KEY_NULL_EQU(0)
125                     #CONST VALUE LIST: [1, 2, 48]; row_num(2), col_num(1), 
126                     #SLCT2: [1, 1, 846]; DMTEMPVIEW_896943065.TMPCOL7 IS NULL
127                       #HEAP TABLE SCAN: [1, 1, 846]; table_no(1) 
128                   #HASH RIGHT SEMI JOIN2: [1, 1, 846]; n_keys(1) KEY(DMTEMPVIEW_896943137.colname=DMTEMPVIEW_896943065.TMPCOL5) KEY_NULL_EQU(0)
129                     #CONST VALUE LIST: [1, 2, 48]; row_num(2), col_num(1), 
130                     #SLCT2: [1, 1, 846]; DMTEMPVIEW_896943065.TMPCOL7 > '2024-04-01'
131                       #HEAP TABLE SCAN: [1, 1, 846]; table_no(1) 
132                 #HASH LEFT SEMI JOIN2: [1, 1, 846]; KEY_NUM(1);  KEY(DMTEMPVIEW_896943065.TMPCOL1=CFLSSX.INST_ID) KEY_NULL_EQU(0)
133                   #SLCT2: [1, 1, 846]; DMTEMPVIEW_896943065.TMPCOL7 IS NULL
134                     #HEAP TABLE SCAN: [1, 1, 846]; table_no(1) 
135                   #SLCT2: [1, 52, 96]; CFLSSX.AWC_CREDIT_FLAG = '1'
136                     #CSCN2: [1, 208, 96]; INDEX33559053(CFLSSX)
137               #HASH LEFT SEMI JOIN2: [1, 1, 846]; KEY_NUM(1);  KEY(DMTEMPVIEW_896943065.TMPCOL1=CFLSSX.INST_ID) KEY_NULL_EQU(0)
138                 #SLCT2: [1, 1, 846]; DMTEMPVIEW_896943065.TMPCOL7 > '2024-04-01'
139                   #HEAP TABLE SCAN: [1, 1, 846]; table_no(1) 
140                 #SLCT2: [1, 52, 96]; CFLSSX.AWC_CREDIT_FLAG = '1'
141                   #CSCN2: [1, 208, 96]; INDEX33559053(CFLSSX)
142       #HEAP TABLE: [13, 1, 846]; table_no(1) full(0), mpp_full(0) autoid(1), sites(-)
143         #HASH LEFT JOIN2: [13, 1, 846]; key_num(1), partition_keys_num(0), ret_null(0), mix(0) KEY(T2.O_CODE=T5.O_CODE)
144           #INDEX JOIN LEFT JOIN2: [8, 1, 702]  ret_null(0)
145             #HASH LEFT JOIN2: [8, 1, 702]; key_num(1), partition_keys_num(0), ret_null(0), mix(0) KEY(T1.INST_ID=T3.INST_ID)
146               #NEST LOOP INDEX JOIN2: [7, 1, 558] 
147                 #SLCT2: [7, 1, 462]; (T1.DATA_SOURCE = 'ADJ' AND T1.TMP_FLAG = '0' AND T1.AWC_TYPE = 'AWC_CREDIT' AND T1.ADJ_BEG_DATE <= '2024-04-01')
148                   #CSCN2: [7, 33528, 462]; INDEX33559064(TAWXV999 as T1)
149                 #BLKUP2: [1, 1, 48]; INDEX33559829(T2)
150                   #SSEK2: [1, 1, 48]; scan_type(ASC), INDEX33559829(TAWC22222 as T2), scan_range[T1.DIM_OBJ_ID,T1.DIM_OBJ_ID]
151               #SLCT2: [1, 22, 144]; (T3.AWC_TYPE >= 'AWC' AND T3.AWC_TYPE < 'AWD' AND T3.AWC_TYPE LIKE 'AWC_%')
152                 #CSCN2: [1, 505, 144]; INDEX33559057(TAWC_RESULT_DETAIL as T3)
153             #SSEK2: [1, 1, 48]; scan_type(ASC), INDEX33559829(TAWC22222 as T4), scan_range[T3.DIM_OBJ_ID,T3.DIM_OBJ_ID]
154           #BLKUP2: [4, 3429, 144]; TAWC_VRG_SET_ITEM_BASEDATE(T5)
155             #SSEK2: [4, 3429, 144]; scan_type(ASC), TAWC_VRG_SET_ITEM_BASEDATE(VRG99999 as T5), scan_range['2024-04-01','2024-04-01']
156     #SPL2: [1, 1, 96]; key_num(1), spool_num(0), is_atom(TRUE), has_var(1), sites(-)
157       #PRJT2: [1, 1, 96]; exp_num(1), is_atom(TRUE) 
158         #AAGR2: [1, 1, 96]; grp_num(0), sfun_num(1), distinct_flag[0]; slave_empty(0)
159           #PRJT2: [1, 1, 96]; exp_num(1), is_atom(FALSE) 
160             #SLCT2: [1, 1, 96]; exp_sfun1 <= var36
161               #SAGR2: [1, 7, 96]; grp_num(1), sfun_num(3), distinct_flag[1,0,0]; slave_empty(0) keys(TN.DIM_OBJ_ID) 
162                 #SORT3: [1, 7, 96]; key_num(1), is_distinct(FALSE), top_flag(0), is_adaptive(0)
163                   #SLCT2: [1, 7, 96]; TN.DIM_OBJ_ID = var10
164                     #CSCN2: [1, 374, 96]; INDEX33559058(DIM_9999 as TN)

  。

优化前后比较:

        可以看到随便搞了一下,原来 11.6秒出结果的,现在 1.6 秒就能跑出结果了。😎😎 。

         其实还能帮任总老婆优化得更快点,但是任总太小气了,饭都不请我吃一顿,差不多这样行了。😼😼😼 。

  。

最后此篇关于DM数据库金融行业案例(水贴一波)的文章就讲到这里了,如果你想了解更多关于DM数据库金融行业案例(水贴一波)的内容请搜索CFSDN的文章或继续浏览相关文章,希望大家以后支持我的博客! 。

55 4 0
Copyright 2021 - 2024 cfsdn All Rights Reserved 蜀ICP备2022000587号
广告合作:1813099741@qq.com 6ren.com